Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Wij besteden onze uiterste zorg aan de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

U bent verantwoordelijk voor keuzes die u maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. U kunt aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Wij behouden ons het recht voor een ieder de toegang tot deze website te ontzeggen, dan wel het gebruik van deze website geheel of gedeeltelijk te beperken. Wij behouden ons hiertoe het recht voor iedere toegang tot deze website te monitoren.


2. Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door u zelf worden gebruikt. Het is u conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.


3. Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de website.


4. Overige

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Op de diensten van de Online Gitaar Academie, waaronder transacties, zijn de Algemene Voorwaarden van de Online Gitaar Academie van toepassing. Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze disclaimer niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van uw gegevens, dient u zich te wenden tot de Online Gitaar Academie.


5. Betaling en eventuele aanmaning

5.1 Bij de keuze voor een automatische incasso, machtigt de wederpartij OnlineGitaarAcademie.nl tot het eenmalig afschrijven van het met de bestelling verbonden terugkerende bedrag.

5.2 Indien automatische incasso niet mogelijk is gebleken, om welke reden dan ook, zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk na constatering door OnlineGitaarAcademie.nl in kennis worden gesteld middels een aanmaning.

5.3 De aanmaning geschiedt schriftelijk en/of digitaal op het adres van de wederpartij zoals de wederpartij dat heeft aangegeven bij OnlineGitaarAcademie.nl. 

5.4 Indien OnlineGitaarAcademie.nl de wederpartij aanmaant tot betaling, dient de wederpartij het in de aanmaning gespecificeerde bedrag te voldoen binnen 10 (zegge: tien) dagen na datum van aanmaning en op wijze zoals aangegeven in de aanmaning.

5.5 Indien betaling binnen 10 (zegge: tien) dagen na datum van eerste aanmaning niet heeft plaatsgevonden, zal de wederpartij wederom worden gesommeerd het verschuldigde bedrag binnen 10 (zegge: tien) dagen te voldoen. Hierbij kan het verschuldigde bedrag worden vermeerderd met een bedrag van ten minste 5 (zegge: vijf) euro wegens administratiekosten.

5.6 Indien betaling binnen 14 (zegge: veertien) dagen na de tweede aanmaning niet heeft plaatsgevonden, zal de wederpartij worden geblokkeerd op het bestelsysteem van OnlineGitaarAcademie.nl.

5.7 Indien betaling door of namens de wederpartij niet binnen 14 (zegge: veertien) dagen na de tweede aanmaning heeft plaatsgevonden, is OnlineGitaarAcademie.nl bevoegd haar vordering over te dragen aan derden.

5.8 Indien OnlineGitaarAcademie.nl haar vordering ter incasso aan derden overdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij zijn.

5.9 De na sommatie door de wederpartij verrichte betalingen worden respectievelijk in mindering gebracht op de verschuldigde kosten en hoofdsom.

5.10 Blokkering van de wederpartij op het bestelsysteem van OnlineGitaarAcademie.nl zal direct na betaling worden opgeheven.


6. Wanbetaling

Indien zich wanbetaling door de wederpartij voordoet, houdt OnlineGitaarAcademie.nl zich het recht voor om toekomstige bestellingen van deze klant te weigeren. Wederpartij zij gewezen op artikel 5 van deze Algemene voorwaarden.